Ochodné podmienky

LAHODA s. r. o. Vám sprostredkuje priamy predaj potravinových výrobkov lahôdkárskej a cukrárenskej výroby, tak ako aj produkty teplej a studenej kuchyne.
Kvalita predmetných výrobkov je vynikajúca. Výroba je veľmi pružná, je schopná vyhotoviť objednávky “ na mieru “ i keď sa nenachádzajú v jej ponuke.
Ďalším nemenej pozitívnym aspektom je používanie prírodných ingrediencií na rozdiel od drvivej väčšiny našej konkurencie, ktorá používa rôzne farbivá a iné prídavné chemikálie za účelom optického zväčšenia ich produktov, avšak na úkor kvality a pomeru veľkosti k váhe.

Všeobecné ustanovenia

Výrobcom sa rozumie spoločnosť LAHODA s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 36 845 418,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. vo vložke č. 20540/V oddiel: Sro
Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia podľa stanovených podmienok, ktoré sú pre obe strany záväzné.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim.
Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba registrovaná v obchodnom registri alebo na živnostenskom registri, ale aj neregistrovaný užívateľ spoločnosti LAHODA s.r.o., ktorý má na základe registrácie a aj bez nej možnosť objednať produkty na stránke prevádzkovateľa. Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov.
Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar
určený.

Dodacie podmienky a potvrdenie objednávky

Objednaný tovar sa realizuje v termíne uvedenom v objednávke.
Po obdržaní objednávky predávajúci ju potvrdzuje do 24 hodín od jej zaslania. Potvrdenie objednávky predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom, alebo telefonicky.
V prípade nejasností, či veľkého obsahu objednávky, predávajúci telefonicky bude kontaktovať kupujceho. Zároveň ho požiada o odpoveď na potvrdzujúci e-mail /noví zákazníci/ – overuje si tak serióznosť objednávky. Ak nový zákazník neodpovedá na e-mail, predávajúci objednávku neakceptuje a nevybaví.
Kupujúci objednaný tovar vyzdvihne na príslušnej prevádzke.

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému je možné zaslať na adresu : e-mail lahoda@lahoda.sk. Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, predávajúci zverejní zmenené pravidlá na tejto stránke. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránkach predávajúceho.
Po zvrejnení zmenených pravidiel na internetovej stránke predávajúceho, kupujúci v ďalšej spolupráci potvrdzuje svoj súhlas s novými pravidlami.

Objednanie tovaru

Spoločnosť LAHODA s. r. o. ponúka možnosť kúpy tovaru priamo z domova kupujúceho, nákup je v takom prípade nonstop. Objednávať je možné jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Údaje uvedené na   stránke predávajúceho sú nezáväzné  a vychádzajú z údajov úzko prepojených na ceny materiálov a služieb našich dodávateľov. Predávajúci sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých potrebných údajov uvedených v objednávke. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré sú od neho vyžadované a preukázať sa originálom príslušných dokladov. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie konkrétnej objednávky alebo zasielanie ponúk produktov e-shopu a nebudú sprístupnené tretím osobám. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky osobne, alebo telefonicky kupujúcim a je oprávnený žiadať zaplatiť cenu tovaru vopred na svoj účet.
V prípade, ak v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k zmene ceny, či dodávaného sortimentu, potrebného pre výrobu – zo strany predávajúci je oprávnený objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, ked dodávatelia prestanú dodávať objednane produkty alebo uvedie na trh novú verziu produktu prípadne výrazným spôsobom zasiahne do cien výrobkov predávajúceho. V týchto prípadoch kupujúci nemá žiadny nárok na náhradu škody ani neoprávnené obohatenie.
V pracovných dňoch tovar objednaný do 11:00 hod. môže byť doručený najskôr v raňajšiom rozvoze nasledujúceho dňa. Objednávky prijaté po vyšsie uvedenom čase môžu byť doručené najskôr v poobedňajšiom rozvoze nasledujúceho dňa.
Sobotňajšie objednávky budú akceptované do piatka 11:00 hod.

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený  zrušiť objednávku len v prípade, ak predávajúci nedodržal dodacie podmienky. Odstúpiť od zmluvy možno v takom prípade písomnou formou na adresu predávajúceho. V prípade že kupujúci odstúpi od objednávky z iného dôvodu alebo neprevezme zásielku, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu plnú sumu objednávky – kúpnu cenu tovaru.

Vážený tovar

Váha výrobkov je udávaná v hotovom stave. Pri objednávke váženého tovaru, môže vzniknúť +/- 4% rozdielu, medzi objednaným a dodaným množstvom. Kupujúci sa zaväzuje tento rozdiel akceptovať.

Ponuka tovaru

Zoznam tovarov je uvedený na stránkach www.lahoda.sk v časti produkty. Predmetom obchodovania sú potravinové výrobky. Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať tiež tovar, ktorý sa v ponuke internetového obchodu nenachádza.

Formy platenia

Za objednaný tovar môže zákazník platiť nasledovne:

 • osobne v hotovosti na jednej z prevádzok výrobcu alebo pri dodaní tovaru
 • vkladom na účet predávajúceho
 • prevodom z účtu na účet

Predávajúci je povinný a zaväzuje sa

 • dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka v určenej cene
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou
 • všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

Kupujúci je povinný a zaväzuje sa

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke výrobcu,telefonicky, alebo osobne,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia,
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo,
 • prijať späť nedoručiteľnú zásielku (ak príjemca odmietne zásielku prevziať alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná – nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je zákazníkom uvedené, aby bola zásielka do doručená výlučne do rúk príjemcu,
 • po dohode zložiť zálohu za objednaný tovar.

Záruka

Na objednaný tovar poskytuje výrobca záruku aká je uvedená na obale jeho výrobku. Ak nastane situácia, že doručený nákup (tovar) nebol v lehote spotreby alebo bol tovar inak poškodený, kupujúci má kontaktovať zákaznícky servis výrobcu lahoda@lahoda.sk, kde prípadné reklamácie budú vybavené k spokojnosti kupujúceho.

Reklamácie

Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru príjemcovi. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne u vodiča na tlačive (každý vodič má pri sebe požadované tlačivo) alebo e-mailom či telefonickým kontaktom na kontaktné údaje predávajúceho. Na reklamačnom liste, kupujúci je povinný popísať dôvod reklamácie a je povinný dať ju podpísať aj vodičovi, rozvážajúcemu vopred objednaný tovar.
Ak bola zásielka dodaná s oneskorením, bol poškodený obal a podobne, kupujúci má kontaktovať zákaznícky servis výrobcu lahoda@lahoda.sk
V prípade, že je predávajúci uzná reklamáciu, vyrieši ju promptne k spokojnosti kupujúceho. Ak kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Ochrana osobných údajov

Firma LAHODA s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu, týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu a bude dodržiavať pravidlá o ochrane osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Používaním internetového obchodu predávajúceho kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov v uvedenom znení a bez pripomienok v plnom rozsahu súhlasí s vyššie uvedenými pravidlami.

Kontakt

LAHODA s.r.o
Slovenská 4
040 01 Košice
e-mail: lahoda@lahoda.sk
tel.: 055/6714130, 0903 249 121

Záverečné ustanovenia

V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšne časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté a vstupujú do platnosti.
Práva kupujúceho vo vzťahu k spoločnosti LAHODA s.r.o., vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov sú týmito podmienkami nedotknuté.
Spoločnosť LAHODA s.r.o. ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené z objektívnych dôvodov /predávajúcim neovplyvniteľných dôvodov/ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií. Detaily
Prijať cookies